Stichting Bijbelse Waarheid

RSIN/fiscaal nummer

8187.37.414

Contactgegevens

Stichting Bijbelse Waarheid
Parlevinkershoeve 108
7326 XN  Apeldoorn
Telefoon: 055 5419769

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Bijbelse Waarheid is het bekend maken van de boodschap van de Bijbel, die zij beschouwt als het onfeilbare Woord van God.

Beleidsplan

Stichting Bijbelse Waarheid kent geen winstoogmerk en geen lidmaatschap. Voor haar inkomsten is zij volledig afhankelijk van giften. Het beleid is erop gericht samenkomsten te organiseren, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn en waar de Bijbelse Boodschap centraal staat.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Namen van de bestuurders

Mw. W. Kraayenhof: voorzitter
Dhr. G. Holtkuile: secretaris
Dhr. P. van Eendenburg: penningmeester

Beloningsbeleid

Er vindt geen beloning plaats voor de uitgeoefende activiteiten.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2016

Op zondagmorgen zijn samenkomsten georganiseerd, waarbij diverse sprekers werden uitgenodigd om een gedeelte uit de Bijbel te bespreken. Ook is er een speciale kerstbijeenkomst gehouden.

 


 

Balans per 31 december 2016

     

Activa

     

Passiva

 

Vaste activa

   

 

Eigen vermogen

 

Materiële vaste activa

 

-

Statutair kapitaal

-

       

 

Overige reserves

339,46

Vlottende activa

   

 

     

Liquide middelen

 

339,46

 

     
     

 

339,46

     

Totaal:

     

339,46

Totaal:

 

339,46

 

 

 

 

 

 

Staat van baten & lasten 2016

     

Baten

           

Activiteiten

   

0,00

     

Lasten

           

Algemene kosten

 

5.271,17

       
     

 

5.271,17

     

Operationeel resultaat

 

-5.271,17

     

Rentebaten

   

0,88

     

Resultaat voor giften:

 

-5.270,29

     

Ontvangen giften

   

4.860,35

     

Resultaat 2016:

   

-409,94

     

 


 

Toelichting

 

Grondslagen van resultaatbepaling

 

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee samenhangende en aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald tegen historische kostprijs. Baten worden verantwoord in het jaar van realisatie. Lasten worden genomen in het jaar waarin deze geleden of voorzien worden.

 

 

Balans

Overige reserves is het totaal aan in het verleden opgespaarde positieve resultaten.

 

 

Staat van baten en lasten

Algemene kosten betreffen kosten voor onder andere zaalhuur, kilometervergoedingen en catering.